Skylar Bottchenbaugh » Shiyo!

Shiyo!

Shi-yo Ni-ga-da Ga-li-e-li-ga i-tsa-ge-do-ha hi-go-i-ga. Yo-na Ga-la-he-gi Da-gwa-do. Tal-sgo tsa-nel i-ya-gwa-de-ti-yv-da. A-gi-tsi Kim du-do-a, a-gi-do-da U-we-nv-i du-do-a. Tsal-sdo-ni di-gwe-nv-shv. Sgi-gwo o-hna-di-na.